Tuesday, August 5, 2008

Face update, Noon  • New Noon with new hair cut
  • เคยมีผู้นิยามว่า “แอ๊บแบ๊ว” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า แอ๊บนอร์มอล (abnormol) ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า ผิดปกติ รวมกับคำว่า “บ้องแบ๊ว” ที่หมายความว่า น่ารักแสด ไร้เดียงสา เมื่อรวมกัน จึงหมายถึงการใช้ภาษา การกระทำที่ผิดปกติ ทำให้ดูน่ารักสัด ไร้เดียงสา อาจหมายถึงคนที่ไม่สามารถที่จะน่ารักบ๊องแบ๊วได้แล้ว แต่สามารถเสริมแต่งหน้าตาหรือรวมถึงการพยายาม ทำกิริยาเพื่อให้ตัวเองดูน่ารักได้ย่างน่าอัศจรรย์
________________________

No comments: